DOTACE na Podnikové vzdělávání zaměstnancůPomůžeme Vám získat dotace na podnikové vzdělávání zaměstnanců Vaší firmy:

dotace-firmy 

 

 

Zvyšte odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí svých zaměstnanců prezenčními kurzy a získejte také e-learningovou platformu LMS Unifor pro další firemní vzdělávání.

 

Kontaktujte NET UNIVERSITY s.r.o. co nejdříve na tel. čísle 776 025 988 (Mgr. Mackovíková), ať Vám můžeme připravit vhodnou strategii a také zajistit odborné kurzy.

 

Můžete získat dotace až 85 % na vzdělávání svých zaměstnanců (mimo osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce), a to na další profesní vzdělávání zaměstnanců, konkrétně na:

 • Obecné IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Specializované IT
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy
 • Technické a jiné odborné vzdělávání

 

Specifika a omezení:

 • Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání (periodická školení BOZP, požární ochrana, první pomoc, školení řidičů – referentů).
 • V rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat maximálně 10 kurzů.

 

Kdo má výhodu?

V rámci věcného hodnocení jsou v projektu hodnoceni plusovými body žadatelé, kteří:

 • mají velké % zapojených zaměstnanců,
 • mají velké % zapojených zaměstnanců nad 54 let,
 • mají sídlo žadatele v hospodářsky problémových regionech,
 • jsou malým (nebo alespoň středním) podnikem (tedy do 50 zaměstnanců, resp. do 250)

 

Forma financování: Ex post

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500.000,- Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10.000.000,- Kč.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců

 

Finanční prostředky jsou propláceny na základě vykázaného počtu skutečně absolvovaných osobohodin v ukončených kurzech. Způsobilé proplácení jsou pouze osobohodiny účastníků, kteří získají osvědčení, tj. kurz zakončí úspěšně a zároveň absolvují nejméně 70 % délky kurzu.

Příjem žádosti je pouze do 31. 8. 2016.

 

Projekty budou předkládány a realizovány v tzv. režimu zjednodušeného vykazování pomocí jednotkových nákladů, proplácení výdajů je založeno na výstupech (výše podpory není navázána na objem prostředků, které realizátoři projektu při dosahování jednotek skutečně vynaložili dle účetních záznamů).
Na základě doložení prezenčních listin a potvrzení o absolvování kurzu se zprávou o realizaci projektu za dané období, budou proplaceny výdaje odpovídající násobku počtu odučených hodin * cena za jednotku, jejíž výše v Kč je předem stanovena pro každou oblast vzdělávání.

 

Dotace je určena pro:

 • Obchodní korporace – obchodní společnosti a družstva
 • Státní podniky
 • OSVČ
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

 

Územní zaměření:  ČR bez hl. m. Prahy