ZŠ Mlýnská, MohelnicePřípadová studie Základní škola Mlýnská Mohelnice

 

Představení základní školy

Základní škola Mlýnská vznikla v roce 1997 sloučením dvou samostatných škol. Nyní se jedná o školu s 1. – 9. postupným ročníkem. Na hlavním pracovišti Mlýnská 1 jsou zřízeny třídy 1. stupně a 2. stupně. Na odloučeném pracovišti Masarykova 4 jsou zřízeny jen třídy 1. stupně. Díky zapojení školy do projektů hrazených z evropských fondů získala škola moderní výukové vybavení v jazykových učebnách, odborných učebnách, učebnách výpočetní techniky i v klasických třídách, takže může využívat moderní výukový software a interaktivní způsob výuky včetně interaktivních učebnic

Škola vzdělává přibližně 450 žáků ve 21 třídách. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky, 40 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny a 1 vedoucí školního klubu.

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny 4 učebny výpočetní techniky s celkem 82 stanicemi.

 

Školní informační systém ClassIS

ClassIS je systém pro řízení školy a výuky. Jedná o webovou aplikaci, která umožňuje zpracovávat veškerou školní agendu kdykoliv a odkudkoliv, stačí mít připojení k internetu. Školní informační systém ClassIS je používán pro povinnou evidenci žáků, jejich známek a umožňuje tvorbu rozvrhu, jednoduché tisky vysvědčení a spoustu dalšího.

 

Používání školního informačního systému ClassIS na ZŠ Mlýnská

Informační systém ClassIs začala naše škola využívat ve školním roce 2014/2015 prvně jako pilotní základní škola s cílem vylepšení systému pro potřeby základního školství.

Systém obsahuje školskou agendu od hlavních administrativních výstupů např. předávání údajů ze školní matriky při povinném sběru dat na ÚIV MŠMT, dále přes vedení osobní agendy zaměstnanců, vytváření rozvrhů tříd, denního plánu školy, evidenci absence učitelů a jejich zastupování, až k elektronickým třídním knihám a elektronickým žákovským knížkám (tyto vedeme duplicitně též v papírové podobě).

Současné vybavení školy s možností přístupu na internet z kterékoliv učebny či kabinetu umožňuje okamžité využívání aplikací ClassIs, výhodou se jeví možnost práce se systémem např. z domova (při pololetním zpracování dat celkové klasifikace žáka třídním učitelem, evidenci absence žáků, náhledu do rozvrhu suplování na příští den…)

Systém umožňuje tisk výpisu z vysvědčení, vysvědčení, tisk katalogových listů žáků, přihlášek na střední školy, zápisových lístků pro žáky 9. tříd, evidenci budoucích prvňáčků, ale též komunikaci mezi zaměstnanci školy i s rodiči.

Jednoduchou obsluhu systému zvládají všichni učitelé 1. i 2. stupně včetně vychovatelek školní družiny. Rozšířená práva jsou přidělena školou zvoleným administrátorům. Vedení školy, jakožto administrátor, využívá výhody celkového přehledu jednotlivých oblastí pedagogické dokumentace i organizace chodu školy z jednoho místa.

Povolení náhledu žákům a zákonným zástupců je umožněno jen do částí, které si zvolí ředitelství škol (třídní knihy, rozvrh, žákovská knížka…). Rodiče využívají možnosti omlouvání žáků prostřednictvím systému.

 

Díky velmi dobré spolupráci programátorů aplikací systému ClassIS s našimi administrátory se podařilo vytvořit funkční systém vyhovující potřebám naší základní školy. Vedení školy využívá uceleného, okamžitého náhledu do celkové pedagogické dokumentace školy a vedení školské agendy, současně je možno využít rychlého přenosu informací směrem k zaměstnancům, zákonným zástupcům i žákům školy. Zvažujeme též využití e-learningového systému výuky některých předmětů u starších žáků.    

Mgr. Ladislava Mertová, zástupkyně ředitelky školy